Die deutsche Übersetzung ist auf der OTBA-Website zu finden:

OTBA E.V. lid

Wij zijn trots lid van de OTBA vereniging.

Hieronder hun visie:
Deze informatie is tevens te vinden in de brochure van de OTBA.

De OTBA e.V heeft verplicht de registratie van het DNA-PROFIEL ingevoerd (volgens internationale ISAG-Standaard).

Dit als identiteitsbewijs voor alle fokhonden.

Röntgenen en Gebit

De OTBA stelt voor fokdoeleinden een röntgenonderzoek verplicht naar elleboogdysplasie (ED) heupdysplasie (HD) en spondylose.
Voor de HD foto wordt de standaard röntgenfoto (gestrekte achterhand) vereist.

De linker of rechter zijde wordt met een dienovereenkomstig hoofdletter aangeduid. Het heupgewicht kan alleen objectief beoordeeld worden als et bekken exact ventro-dorsaal gepositioneerd is en de femora parallel liggen. Om die reden moet de hond diep gesedeerd dan wel onder narcose gebracht worden.

Met betrekking tot de ED foto worden totaal vier opnames verlangt. Per ellebogen twee medio- laterale opnames en cranio-caudale opnames.

Slechte kwaliteit röntgenfoto’s worden niet beoordeeld.

De identiteit van de hond moet gebaseerd op de röntgenfoto’s te duiden zijn.

Voor het fok-onderzoek moeten de opnames als volgt zijn beschreven.

 • Naam van de praktijk of praktijkhouder.
 • Datum van het röntgenonderzoek
 • Chip-nummer van de hond en stamboomnummer
 • Indien mogelijk geboortedatum
 • Stamboomnaam en naam van de eigenaar.
 
Foto’s met onvoldoende, foutieve, provisorische of wisbare identiteit worden niet beoordeeld.
 

De OTB verplicht vanaf 2014 voor alle honden een röntgenfoto van de wervelkolom. Bij honden met een korte of geknikte staart was deze röntgenopname op spondylose reeds verplicht.

De gebitstatus kan door de dierenarts tijdens de ED/HD opname vastgesteld en gedocumenteerd worden, Hypodontie en polyodontie zijn exact te bepalen.

Fokken

Het is noodzakelijk om het fokken van honden met de principes van het dierenwelzijn overeen te laten stemmen. Vandaar dat de OTBA de volgende punten in acht houdt:

 • Gezondheid en vitaliteit als basisdoel
 • Vermijden van te verwante bloedlijnen
 • Vermijden van overdreven anatomische, fysiologische en ethologische overtypering
 • Vermijden dan wel beperken van erfelijke aandoeningen en gebreken.

Naast het streven naar ras- typische kenmerken, die wenselijk blijven in de soort specifieke context, moet om redenen van dierenwelzijn ook aan andere principes worden voldaan:

 • Vruchtbaarheid
 • Normaal geboorte proces
 • Weinig of geen doodgeborene
 • Weerstand tegen ziekte

De beslissing van het fokken van honden en het uitkiezen van een dekpartner verloopt volgend het principe van compensatie van kenmerken en bijzondere voorrang in andere eigenschappen.

De OTBA gebruikt gepromoveerde dierenartsen die advies bij het fokken geven en tevens de dekkingen kunnen begeleiden.

Fokbepalende onderzoeken:

 • Heer Dr. med vet K.-H. Hennecken
 • Offiziell bestellte Vereinsverterärin Frau Dr. med. vet. Andrea Reiners
 • Beratende Verterinärin Frau Dr. med. vet. Harriet Eder.

Levenskwaliteit, gezondheid en gezinsgeschiktheid.

De OTBA houdt zich, door middel van hun fokreglement, aan §11b van het Duitse Tierschutzgesetzes in haar huidige worm en heeft al overkoepelende doelstelling het verbeteren en voorkomen van erfelijke afwijkingen. Hierbij wordt de hond in zijn algemeen gezien.

Het vermijden van oertyperingen in het selecteren van fokdieren en het zich aan de regels houden van § 11b van het Tierschutzgesetzes, is voor de OTBA zeer belangrijk,

Het samenwerken van fokkers en dekreu- eigenaren met dezelfde iedereen, moet er toe bijdragen honden te fokken met een goede levenskwaliteit, welke opgroeien in uitstekende gezondheid en die goed binnen het gezin functioneren. Basisvoorwaarden is et samen werken met en raadplegen van erkende dierenartsen met diverse specialisaties.
Het doel is om familie en/ of thearpie honden te fokken en het bevorderen van deze eigenschappen.

De OTBA respecteert dientengevolge het Europees Verdrag voor de Bescherming van Gezelschapsdieren.

Het is noodzakelijk te fokken in overeenstemming met de beginselen van 
het welzijn van dieren,

De volgende punten zijn daarom voor de OTBA zeer belangrijk:

 • Gezondheid en vitaliteit als basis doel.
 • Het vermijden van fokken met naaste familie (inteelt)
 • Het vermijden van overmatige anatomische, overdreven fysiologische en ethologische kenmerken (overtypering)
 • Het vermijden en beperken van erfelijke ziekten en gebreken.


Naast het streven naar ras-typische kenmerken, die wenselijk blijven in de ras-specifieke context,
moet om redenen van dierenwelzijn, ook aan andere principes worden voldaan:

 • Vruchtbaarheid
 • Normaal geboorteproces (vermijden van zwaar geboorte)
 • Lage of geen dood geborenen
 • Hoge weerstand tegen ziekten
 • Lange levensverwachting

OTBA E.V. member

We are proud members of the OTBA association.

Below is their vision:
This information can also be found in the brochure of the OTBA.

The OTBA e.V. has introduced mandatory registration of the DNA PROFILE (according to international ISAG-Standard).

This as proof of identity for all breeding dogs.

X-rays and Teeth

The OTBA requires an X-ray examination for elbow dysplasia (ED) hip dysplasia (HD) and spondylosis for breeding purposes.
For the HD photo, the standard x-ray (stretched hindquarters) is required.

The left or right side is indicated with a corresponding capital letter. Hip weight can only be assessed objectively if et pelvis is positioned exactly ventro-dorsally and the femora are parallel. For this reason, the dog must be deeply sedated or anesthetized.

With regard to the ED photo, a total of four images are required. Per elbow two medio- lateral views and cranio-caudal views.

Poor quality radiographs will not be evaluated.
The identity of the dog must be identifiable based on the radiographs.

For breeding research, the recordings must be described as follows.

 • Name of practice or practice owner.
 • Date of the x-ray examination.
 • Chip number of the dog and pedigree number
 • Date of birth if possible
 • Pedigree name and owner’s name.
Photos with insufficient, incorrect, makeshift or erasable identity will not be reviewed.
 

The OTB requires a spinal x-ray for all dogs starting in 2014. In dogs with a short or kinked tail, this x-ray for spondylosis was already mandatory.

The dental status can be determined and documented by the veterinarian during the ED/HD recording, Hypodontia and polyodontia can be precisely determined.

Breeding

It is necessary to make the breeding of dogs consistent with the principles of animal welfare. Hence, the OTBA observes the following points:

 • Health and vitality as a basic goal
 • Avoiding overly related bloodlines
 • Avoidance of excessive anatomical, physiological and ethological overtyping
 • Avoiding or limiting hereditary diseases and defects.

In addition to striving for breed-typical characteristics, which remain desirable in the species-specific context, other principles must be met for animal welfare reasons:

 • Fertility
 • Normal birth process
 • Few or no stillbirths
 • Resistance to disease

 

The decision of breeding dogs and selecting a mating partner follows the principle of compensation of traits and special priority in other traits.

The OTBA uses promoted veterinarians who give advice in breeding and can also supervise the mating.

Breeding studies:

 • Lord Dr. med vet K.-H. Hennecken
 • Offiziell bestellte Vereinsverterärin Frau Dr. med. vet. Andrea Reiners
 • Beratende Verterinärin Frau Dr. med. vet. Harriet Eder

Quality of life, health and family fitness.

The OTBA, through their breeding regulations, adheres to §11b of the German Tierschutzgesetzes in its current worm and has as its overarching goal the improvement and prevention of hereditary defects. Hereby, the dog is considered in its entirety.

Avoiding primal typhoons in selecting breeding stock and adhering to the rules of § 11b of the Tierschutzgesetzes, is very important for the OTBA,

The cooperation of breeders and stud owners with the same goals should help to breed dogs with a good quality of life, which grow up in excellent health and function well in the family. The basic condition is to cooperate with and consult licensed veterinarians of various specialties.

The goal is to breed family and/or thearpy dogs and to promote these characteristics.

Consequently, OTBA respects the European Convention for the Protection of Companion Animals.

It is necessary to breed in accordance with the principles of animal welfare,

The following points are therefore very important to the OTBA:

 • Health and vitality as a basic goal.
 • Avoiding breeding with close relatives (inbreeding).Avoiding excessive anatomical, exaggerated physiological and ethological characteristics (overtyping)
 • Avoiding and limiting inherited diseases and defects.


In addition to striving for breed-typical characteristics, which remain desirable in the breed-specific context, for reasons of animal welfare, other principles must also be met:

 • Fertility
 • Normal birth process (avoidance of heavy birth)
 • Low or no stillbirths
 • High resistance to disease
 • Long life expectancy

Social Media

Contactgegevens

Gemeente Midden-Drenthe
Nederland

Whatsapp: 06 – 45 75 25 00
E-mail: lavenderbulldogs@outlook.com

Contact via Whatsapp of e-mail.
Inschrijven via het inschrijfformulier.

Made by: Essie's Design
Alle rechten voorbehouden.